За клиниката

Клиниката по детска клинична хематология и онкология при МБАЛ "Св. Марина" - Варна е една от трите специализирани клиники в България за диагноза и лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания. В нея се обслужват пациенти на възраст от 0 до 18 години предимно от Североизточна и Югоизточна България.

Средно годишно се осъществяват над 1000 хоспитализации на деца с остри левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. Клиничната дейност се провежда съобразно изискванията на съвременните медицински стандарти и терапевтичните резултати са съпоставими с тези, съобщавани от водещите в световен мащаб детски хематологични и онкологични центрове.

През 2004 година е призната база за специализация по детска клинична хематология и онкология.

Лекарският състав е високо квалифициран и специализиран в областта на детската хематология и онкология. Освен рутинните общопедиатрични диагностични процедури в клиниката се провеждат високоспециализирани и уникални изследвания, включващи абдоминална ехография, аспирационна биопсия на костен мозък, лимфни възли и други периферни лезии, трепанобиопсия на костен мозък, диагностична и терапевтична лумбална пункция, микроскопско цитоморфологично и цитохимично изследване на кръв, костен мозък, лимфни възли, ликвор и други телесни течности. Лечението на децата се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски протоколи и стандарти за лечение на детските кръвни и злокачествени заболявания. Въведени са алгоритми за профилактично и терапевтично приложение на растежни фактори и антиеметици, антимикробна химиотерапия при фебрилна неутропения, заместително лечение с кръв и кръвни продукти, приложение на железни хелатори, контрол върху онкологичната болка и др.

Лекарите участват в обучението на студенти, стажанти и специализиращи лекари. Научната им продукция е предимно в областта на диагнозата, терапията, усложненията и поддържащото лечение на детските злокачествени заболявания. Членуват в авторитетни наши и международни научни организации.

Към клиниката работи психолог, който осигурява психологична помощ на болните деца и техните семейства. От 2005 година е разкрит център за психо-емоционална рехабилитация и арт-терапия. Центърът е създаден по програмата „Изкуството, което лекува” и цели подобряване качеството на живот на децата, провеждащи химиотерапия, и развиване на техните творчески умения.